VI Wydział Ksiąg Wieczystych

 

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący – starszy  referendarz  Agnieszka Boczkowska


Sekretariat  Wydziału

Kierownik Sekretariatu: Waldemar Sis

Zastępca Kierownika:  Marzena Janowska

 

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Andersa 12-13
59-220 Legnica
 pok.208, I piętro
tel. (76) 754 48 45
fax. (76) 754 48 56

e-mail: wkw@legnica.sr.gov.pl

 

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych przy VI Wydziale Ksiąg Wieczystych

(wydawanie odpisu elektronicznej księgi wieczystej)

Pokój 10, parter

tel. (76) 754 48 55

Przewodnicząca wydziału przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 1000-1200


Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Legnicy.

Księgi wieczyste VI Wydział Ksiąg Wieczystych zakłada i prowadzi dla nieruchomości, które nie mają urządzonych ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zginęły lub uległy zniszczeniu.

Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Księgi wieczyste są jawne . Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu. Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.

Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

 • pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,

 • drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego

 • trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy innych praw i roszczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,

 • czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

  Księga wieczysta dla ograniczonego prawa rzeczowego zawiera cztery działy, z których:

 • pierwszy obejmuje oznaczenie lokalu lub domu jednorodzinnego oraz oznaczenie nieruchomości, z którą jest związany,

 • drugi obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 • trzeci jest przeznaczony na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu prawem oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,

 • czwarty jest przeznaczony na wpisy dotyczące hipotek.

  Księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Legnicy prowadzone są w formie informatycznej . Księgi wieczyste prowadzone w formie informatycznej są udostępniane do wglądu w centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz przez ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, które mieszczą się przy wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

  Z ksiąg wieczystych za odpłatnością mogą być wydawane:

 • odpisy zwykłe, które zawierają tylko aktualne wpisy,

 • odpisy zupełne, które zawierają także wpisy wykreślone,

 • zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej.

  Opłata za wydanie jednego odpisu zwykłego wynosi 30 złotych, opłata za wydanie jednego odpisu zupełnego wynosi 60 złotych, opłata za wydanie jednego zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wynosi 10 złotych.

  Do wniosku złożonego w ekspozyturze Centralnej Informacji w Legnicy winien być dołączony oryginalny dowód wniesienia opłaty na rachunek dochodów Sądu Rejonowego w Legnicy lub dowód wniesienia opłaty w kasie Sądu Rejonowego w Legnicy. Na dowodzie wpłaty, przelewie należy podać numer księgi wieczystej za który została wniesiona opłata.

  Wnioski o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych składa się na urzędowym formularzu, który jest dostępny nieodpłatnie w ekspozyturze Centralnej Informacji w Legnicy, która ma siedzibę przy ulicy Andersa Nr12-13. Wnioski udostępnia się także za pośrednictwem Internetu na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub Sądu Rejonowego w Legnicy.

  W księgach wieczystych mogą być ujawnione - wpisane między innymi:

 • prawo własności,

 • prawo użytkowania wieczystego,

 • użytkowanie,

 • służebność,

 • hipoteka,

 • prawo najmu lub dzierżawy, prawo pierwokupu, prawo odkupu,

 • prawo dożywocia,

 • roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego; dotyczy to także roszczeń przyszłych i warunkowych,

 • roszczenie wynikające z określenia zarządu lub sposobu korzystania z nieruchomości przez współwłaścicieli lub wieczystych użytkowników.

  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia wniosku o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej.

  Jeżeli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnieni prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku, o którym mowa, bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.

  Wnioski o dokonanie wpisu w księdze wieczystej składa się na urzędowym formularzu w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych przy ulicy Andersa Nr12-13. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. Dokumenty do wniosku winny być dołączone w oryginale bądź w odpisach poświadczonych przez organ, który je wydał. Do wniosku o wpis należy także dołączyć dowód wniesienia opłaty sądowej w postaci znaków sądowych ( nie wolno ich kasować samemu), kopii przelewu lub kwitu Punktu kasowego.

  Opłatę sądową można uiścić:

 • w Punkcie kasowym w Sądzie Okręgowym w Legnicy ul. Złotoryjska 40 nabywając znaki sądowe lub też dokonując wpłaty na kwit.

 • w formie przelewu – dokonując wpłaty na konto dochodów Sądu Rejonowego w Legnicy .

  Na przelewie bankowym należy bezwzględnie podać numer księgi wieczystej oraz wskazać nazwę VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy , którego wpłata dotyczy.

 
Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Legnicy w VI  Wydziale Ksiąg Wieczystych:
 1. Boczkowska Agnieszka
 2. Grędusz Michał
 3. Fidor Leokadia
 4. Kupść Justyna
 5. Olszewska EwaRejestr zmian dla: VI Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Patrycja Rogus-Nowak
Dokument z dnia:
2019-07-19
Publikacja w dniu:
2019-07-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-24
Publikacja w dniu:
2019-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-24
Publikacja w dniu:
2019-01-24
Opis zmiany:
b/d