Portal informacyjny

 Portal informacyjny Sądu Rejonowego w Legnicy

Portal Informacyjny udostępniany jest na podstawie art. 22 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 t.j. z dnia 2018.01.05) w związku z § 106 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2015.2316 ze zm.).

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Legnicy (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom oraz sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed sądem.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Następnym etapem jest weryfikacja użytkownika, która zgodnie z Regulaminem może być przeprowadzona na trzy różne sposoby (sposób weryfikacji użytkownik sam wybiera), tj.:

1) Weryfikacja wymagająca osobistego stawiennictwa użytkownika w Punkcie Informacyjnym sądu. W ramach tej weryfikacji, użytkownik zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa w Punkcie informacyjnym sądu w celu zweryfikowania (z dowodem osobistym, legitymacją służbową) przez pracownika sądu danych wprowadzanych przez użytkownika podczas wypełniania wniosku o rejestrację konta. Pozytywny proces weryfikacji kończy się złożeniem oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu i aktywacją konta, która polega na przekazaniu użytkownikowi wydruku zawierającego login i hasło umożliwiające dostęp do konta.

2) Weryfikacja przez profesjonalnego pełnomocnika.
Weryfikacja ta polega na przyjęciu od profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym oryginału pełnomocnictwa, z którego wynika umocowanie do dokonania czynności, a także podpisanego oświadczenia użytkownika w zakresie prawidłowości danych podlegających weryfikacji. Pozytywna weryfikacja kończy się aktywacją konta, która polega na udostępnieniu pełnomocnikowi loginu i hasła oraz przekazaniu ewentualnych informacji o sposobie uzyskania nowego hasła (opcja odzyskiwania hasła dostępna na stronie głównej Portalu informacyjnego).

3) Weryfikacja przez złożenie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
Weryfikacja polega na możliwości złożenia przez użytkownika oświadczenia (zgodnego z załącznikiem nr 2 do Regulaminu) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP do sądu. W takim wypadku osobiste stawiennictwo w Punkcie informacyjnym sądu nie jest wymagane. Pozytywna weryfikacja kończy się aktywacją konta polegającą na przesłaniu użytkownikowi loginu na adres e-mail podany we wniosku o rejestrację konta. W celu uzyskania hasła do Portalu Informacyjnego użytkownik korzystając z dostępnej w panelu logowania opcji „Zapomniałem hasła” podaje wskazany we „Wniosku o rejestrację konta” swój adres e-mail, na który Portal Informacyjny wysyła link umożliwiający zdefiniowanie pierwszego hasła.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Legnicy szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

W przypadku stwierdzenia błędnego funkcjonowania Portalu Informacyjnego (np. braku sprawy na profilu mimo akceptacji wniosku o udzielenie dostępu do sprawy, można dokonać zgłoszenia poprzez formularz "Zgłoszenie Błędu", znajdującego się na stronie Serwisu Portal Informacyjny po zalogowaniu lub bezpośrednio pod numerem telefonu Centrum Pomocy Systemów Informatycznych w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu 71 748 96 00 (wybierając tonowo nr 3), ewentualnie na adres mailowy portal@gdansk.so.gov.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie wyczerpujących informacji dotyczących problemu (nazwa sądu, sygnatura sprawy, opis problemu, zwrotne dane kontaktowe).

 

Zarządzenie nr 51/2018 Prezesa Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 19 listopada 2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 9/2014 z dnia 5 marca 2014r. w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Legnicy

 

Regulamin  Portalu Informacyjnego z oświadczeniem.  

Rejestr zmian dla: Portal informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-23
Publikacja w dniu:
2018-11-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-06
Publikacja w dniu:
2017-06-06
Opis zmiany:
b/d