Oddział Finansowy

Oddział Finansowy 
Kierownik Oddziału Główny Księgowy –  Regina Gruszczyńska

Zastępca Kierownika Oddziału Finansowego – Iwona Jadłosz 
ul. Złotoryjska 19,

59-220 Legnica
pok. 305  III piętro, tel. 76 754 47 21, 76 754 47 22
faks 76 754 47 25
e-mail: oddzial.finansowy@legnica.sr.gov.pl


Zakres działania Oddziału Finansowego Sądu Rejonowego w Legnicy obejmuje:

 • Przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu  Sądu na rok następny.

 • Wykonywanie budżetu Sądu Rejonowego.

 • Kontrola przestrzegania zasad gospodarki finansowej i dyscypliny finansów publicznych.

  ·       Prowadzenie rachunkowości Sądu Rejonowego, w szczególności:

  a)      okresowe ustalenie lub sprawozdanie drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,

  b)      sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki),

  c)      prowadzenie ksiąg rachunkowych,

  d)     gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji z zakresu rachunkowości.

 • Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej Sądu.

 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 • Prowadzenie rejestru dochodów.

 • Prowadzenie rejestru sum depozytowych oraz księgi depozytów wartościowych.

 • Prowadzenie rejestru sum na zlecenie.

 • Przyjmowanie i przechowywanie depozytów wartościowych i dokumentarnych.  

 • Sporządzanie list płac i dokonywanie rozliczeń w zakresie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.  

 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej.

 • Obsługa systemu TREZOR w zakresie planów finansowych, harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdawczości.

 • Obsługa systemu ORCOM w zakresie sprawozdawczości.

 • Prowadzenie gospodarki finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Prowadzenie gospodarki finansowej Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

   

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy