Skargi i wnioski

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
Rozpoznawane są w oparciu o  ustawę  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Rozdział 5a  (tekst j.  z dnia 16.11.2016r. Dz. U. 16, poz.2062 )  oraz:
Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012r., poz.524).

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Legnicy przyjmuje: Biuro Podawcze lub Punkt Informacyjny Sądu Rejonowego w Legnicy, parter ul.  Złotoryjska 19.               
Składanie skarg i wniosków  jest wolne od opłat.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
1. na piśmie osobiście lub listownie,
2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres biuro.podawcze@legnica.sr.gov.pl
3. w formie ustnej do protokołu, przez urzędnika sądowego przyjmującego zgłoszenie

W sprawach skarg i wniosków – w uzasadnionych przypadkach - przyjmują: Prezes i Wiceprezes Sądu Rejonowego w Legnicy w dniach i godzinach wskazanych na stronie internetowej: www.legnica@sr.gov.pl w zakładce Informacje > Przyjmowanie interesantów.
 
Elementy skargi/wniosku
1. data wniesienia skargi lub wniosku;
2. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
3. zwięzła treść skargi lub wniosku;
4. w razie potrzeby sygnatura akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
5. podpis skarżącego lub wnioskodawcy.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
Skarżącemu lub wnioskodawcy nie przysługuje prawo zaskarżenia niesatysfakcjonującej  odpowiedzi.

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
Jeżeli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można należycie ustalić przedmiotu wniosku lub skargi – a w szczególności sprawy, której dotyczą - wzywa się skarżącego lub wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie powoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez  rozpatrzenia.

Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli (decyzje procesowe i orzeczenia wydawane przez niezawisły sąd) nie podlegają rozpatrzeniu. O przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi lub wniosku powiadamia się skarżącego  lub wnioskodawcę. 

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski