Biegli sądowi


Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy znajdują się w  Punkcie Obsługi Interesanta  oraz w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Rejonowego w Legnicy.

Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów.


Na podstawie § 12 rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. - w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 25 lat życia,
 • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.


Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy.
Biegłych ustanawia się na okres 5 lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Legnicy:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi).
 • życiorys (CV).
 • kwestionariusz osobowy.
 • dokumenty potwierdzające posiadanie teoretycznych i praktycznych wiadomości specjalnych w danej dziedzinie (dyplom ukończenia studiów, studiów podyplomowych, kursów szkoleń, itd.).
 • opinia zakładu pracy wnioskodawcy, a w przypadku osoby wykonującej wolny zawód opinia organizacji zawodowej do której osoba ta należy.
 • zapytanie o karalność – z Krajowego Rejestru Karnego.
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich.  
 • oświadczenie, że nie toczy się wobec osoby składającej wniosek postepowanie karne ani postępowanie karno-skarbowe.  
 • oświadczenie o zakresie danych, które mogą być opublikowane na internetowej liście biegłych sądowych.  
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 złotych tytułem opłaty
 • za wydanie decyzji o ustanowieniu biegłym sądowym w kasie Urzędu Miasta Legnicy (Legnica, pl. Słowiański 8, nr konta: Bank PeKaO S.A. I O/Legnica 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697).

Formularze do pkt: 7,8,9

W przypadku, gdy przedkładane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

Biegły przed objęciem funkcji składa wobec prezesa przyrzeczenie według następującej roty: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością".

Biegłym - tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada "Certyfikat drugi - "T2" - tłumacz-biegły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka, wydane przez Polski Związek Głuchych.
Więcej informacji dotyczących biegłych znajdą Państwo na stronie internetowej  Sądu Okręgowego w Legnicy.

Kontakt biegłego z Sądem Rejonowym w Legnicy

Poniżej zamieszczamy adresy poczty elektronicznej wszystkich Wydziałów Sądu Rejonowego w Legnicy. Korespondencja wysłana przez biegłych tą drogą będzie na bieżąco odczytywana przez Kierowników Sekretariatów poszczególnych Wydziałów.


I Wydział Cywilny – wydzial.cywilny@legnica.sr.gov.pl

II Wydział Karny – wydzial.karny@legnica.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich – wydzial.rodzinny@legnica.sr.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – wydzial.pracy@legnica.sr.gov.pl

V Wydział Gospodarczy – wydzial.gospodarczy@legnica.sr.gov.pl


Korzystanie z  tej funkcjonalności przyspieszy i ułatwi współpracę biegłych z  Sądem Rejonowym  w Legnicy oraz usprawni organizację procesu wydawania zleconych opinii.

Zachęcamy biegłych, aby pocztą elektroniczną informowali sąd o wszelkich problemach związanych ze sporządzaniem opinii oraz o innych okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla współpracy z sądem.

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy znajdują się w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Okręgowego oraz Sądów Rejonowych. 

Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów.

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-06-08
Publikacja w dniu:
2017-06-08
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
aktualizacja danych