II Wydział Karny

 

II Wydział Karny 
Przewodniczący – SSR Katarzyna Sobieska

Zastępca przewodniczącego - SSR  Jacek Seweryn

Pok. 103 I piętro

Przewodniczący przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. od  10.00 do 12.00

 

Sekretariat  Wydziału

Kierownik  Sekretariatu: Elwira Gutowska

Zastępca Kierownika: Beata Skubińska

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok. 103,  I piętro
tel. (76) 754 47 54
fax. (76) 754 47 68

 e-mail: wydzial.karny@legnica.sr.gov.pl

 

Sekcja dla spraw wykonywania orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz windykacji należności sądowych w tych sprawach 

 Kierownik Sekcji – SSR  Monika Gliniecka-Kaczmarek

Pok. 307a  III piętro

Kierownik Sekcji  przyjmuje interesantów w każdą środę  w godz. od 10.00 - 12.00

 

Sekretariat Sekcji

Kierownik Sekretariatu Sekcji: Bogusława Targosz

Sąd Rejonowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 19
59-220 Legnica
pok.6  parter
tel.  (76) 754 47 58   
fax. (76) 754 47 62

e-mail: sekcja.windykacji@legnica.sr.gov.pl

  

Wykaz spraw rozpoznawanych przez II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Legnicy: sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu.

- sprawy karne, rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym, za wyjątkiem:

  spraw o zbrodnie określone w kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych,

  spraw o występki przekazane do właściwości sądu okręgowego,

- sprawy karne skarbowe rozpoznawane w postępowaniu zwyczajnym,

- sprawy wykroczeniowe,

- sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy, tj. Sądów Rejonowych w Legnicy, Lubinie, Głogowie, Złotoryi, Jaworze,

Sprawy:

- o udzielenie pomocy sądowej,

- o odtworzenie akt,

- prośby o ułaskawienie,

- o wyłączenie sędziego, jeżeli wniosek przekazano z innego sądu lub wydziału,

- o wydanie listu żelaznego w sprawach rozpoznawanych przed sądem rejonowym,

- z ustawy z dnia 13.06.2003r. o cudzoziemcach, tj. o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu w celu wydalenia,

- o przekazanie w trybie art. 11a ustawy – Przepisy wprowadzające kpk,

- sprawy z szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące:

- zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa lub dochodzenia,

- zastosowania aresztowania, jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznań, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów,

- wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz przedłużenie tej obserwacji,

- zarządzenia – na wniosek prokuratora – kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie wydanych w sytuacjach niecierpiących zwłoki, a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalania tych rozmów,

- wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego,

- wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotu tytułem środka zabezpieczającego – po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa,

- przesłuchania – na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie – świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie,

- wniosków prokuratora o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową,

- wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu,

- postanowień prokuratora o objęciu ochroną lub pomocą osób (art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy o świadku koronnym),

- wniosków prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185a kpk,

- wniosków prokuratora o wydanie listu żelaznego,

- nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym.

- środki odwoławcze w wypadkach wskazanych w ustawie, tj:

- zażaleń na zatrzymanie osoby,

- zażaleń na postanowienia prokuratora o odmowie wszczęcia lub umorzenie śledztwa,

- zażaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego,

- zażaleń na postanowienia prokuratora w sprawie zachowania w tajemnicy danych osobowych świadka,

Wykaz spraw rozpoznawanych przez Sekcję wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i o wykroczenia oraz windykacji należności sądowych w tych sprawach znajdującą się przy II Wydziale Karnym:

Sprawy:

- skrócenie wykonania środka karnego,

- zatarcie skazania,

- podjęcie warunkowo umorzonego postępowania,

- zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono,

- odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary,

- rozłożenie na raty grzywny,

- zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,

- warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, której wykonanie uprzednio odroczono,

- wykonania dotyczące prawomocnie orzeczonej kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej,

- dotyczące wykonania kary aresztu i kar porządkowych,

- dotyczące windykacji należności sądowych w sprawach karnych i o wykroczenia

 

Lista sędziów   Sądu  Rejonowego w Legnicy  orzekających w   II  Wydziale Karnym:

 

  1. Andel Aneta
  2. Antczak Michał
  3. Chłopecki Kazimierz
  4. Gramiak Marek - od dnia 14.03.2018 r.delegowany do Sądu Okręgowego w Legnicy
  5. Gliniecka-Kaczmarek Monika
  6. Piotrowska  Małgorzata
  7. Seweryn Jacek 
  8. Sobieska Katarzyna
  9. Woźny Marian

 

Lista referendarzy Sądu Rejonowego w Legnicy

  1. Smułczyńska Magdalena

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-24
Publikacja w dniu:
2019-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-14
Publikacja w dniu:
2018-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-14
Publikacja w dniu:
2018-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-12
Publikacja w dniu:
2017-04-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-11
Publikacja w dniu:
2017-04-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-05
Publikacja w dniu:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2016-09-28
Publikacja w dniu:
2016-09-28
Opis zmiany:
b/d